اخبار

7 دلیل که به گرجستان سفر کنید!

543  تعداد بازدید  |   3/5/2017 3:07:07 PM

 

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

1-طبیعت گرجستان ...کلمات نمیتوانند آن را توصیف کنند

باید بگویم بار اولی که رشته کوههای قفقاز زا دیدم به معنای واقعی کلمه از خود بیخود شدم. صبح زود در یک اتوبوس بین تفلیس و باتومی بود.. بلند شدم و چشمهایم را مالیدم، چون نمیتوانستم آنچه میبینم را باور کنم. آن روز یک صبح زیبای جمعه بود. نه ابری، نه سروصدایی، فقط خورشید، من و کوهها.

مهم نیست به کجا میروید، طبیعت گرجستان شما را شگفت زده میکند. منطقه خاصی که آنرا فراموش نخواهم کرد در پارک ملی توشتی بود، در بخش شمالی کوههای قفقاز. اینجا من را یاد اسکاتلند انداخت، با این فرق که زیباتر و شگقت انگیز تر از آن بود.

همچنین بلندترین قله اروپا در اینجاست، مونت البروس که بلندیش به 5642 متر میرسد. اگر به گرجستان میروید باید زمانی را برای رفتن به کوهستان درنظر بگیرید. آنجا از تفلیس به راحتی قابل دسترسی است و فقط یک یا 2ساعت رانندگی فاصله دارد. این تجربه ایست که یکبار در زندگی اتفاق می افتد، آنرا از دست ندهید!

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

2- در کسری از ثانیه عاشق مردم گرجستان خواهید شد! آنها  با شما همانند خانواده رفتار میکنند

آنچه من در تفلیس دیدم همواره بعنوان یکی از فوق العاده ترین تعاملات انسانی که در زندگیم تجربه کردم باقی خواهند ماند. آنچنان خونگرم و بااحساس بودند که من نمیتوانستم باور کنم غریبه هایی که تازه ملاقاتشان کرده ام میتوانند تا این حد دست و دلباز باشند. قابل تحسین است که انسان میتواند چنین محبت و احترامی نسبت به دیگران داشته باشد و پیوند بین مردم تا چه حد جهان را تغییر میدهد. موسیقی و آواز نیز از مهمترین سنتهای دیرین این مردم مهمان نواز و خوش مشرب است.

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

3- مغازه های محلی کوچک (با سبزیجات و میوه های بسیار خوشمزه!)

آنها را همه جا پیدا خواهید کرد. سبزیجات، میوه ها، گوشت و نان های رنگارنگ... هر چیزی که دلتان بخواهد. حتی اگر نخواهید چیزی بخرید باید از این بازارها دیدن کنید. آنجا جاییست که هیچ لیبل قیمتی در آن وجود ندارد و باید در مورد قیمت با پیرزنهای دوست داشتنی صحبت کنید.

تفریح معرکه ایست که در این بازار ها بگردید و چیزهایی که هرگز در میوه فروشی ها و بازار های محل زندگی خود پیدا نمیکندی در اینجا ببینید. شما هیچ جا نمیتوانید چنین بازارهای جالبی پیدا کنید و این چیزی است که خیلی در مورد تفلیس دوست داشتم، آنجا قطعا خاص و بی همانند است. تمام سبزیجات و میوه ها از خود گرجستان بوده و بسیار تازه هستند.

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

4- تفلیس یکی از منحصر به فردترین پایتخت هاییست که میشناسم (و من در بیش از 60 تا بوده ام!)

چرا؟ شاید بخاطر اینکه در گرجستان فرهنگهای متنوعی وجود دارد و ازینرو تمام چیزهای خوب از هر کشور همسایه در آنجا هست. روسیه در شمال، ترکیه در غرب، ارمنستان و ایران در جنوب و آذربایجان در شرق گرجستان. این مجموعه ای عالی است و در همه جای تفلیس انواع و اقسام فرهنگها را میبینید.

اما فکر میکنم بیشترین چیزی که از آن لذت بردم، مردم آنجا بودند. با من همیشه به شایستگی برخورد میشد و مردم همواره سعی میکردند به من کمک کنند.

مردم گرجستان مردم خوشگذرانی هستند. نسل جدیدی از جوانان در آنجا در حال افزایش است که تجربه زندگی در اتحاد شوروی را نداشته اند. همین نسل اند که اکنون کشور خود را به جهان عرضه میکنند.

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

5- خیابانهای تفلیس (با راه رفتن در آنها پاریس یا ونیز را فراموش خواهید کرد!)

در تفلیس خیابانها و کوچه های سرسبز و باصفایی وجود دارد که در نوع خود بی نظیر است. به جرات میتوان گقت تفلیس، پاریس اوراسیا است.

6. غذا و نوشیدنی باکیفیت و ارزان است (شما دست از خوردن یا نوشیدن نخواهید کشید، قول میدهم!)

آشپزی گرجستان بسیار منحصربفرد است، با تاثیرپذیری از اروپا و خاورمیانه. غذای ملی خینکالی نامیده میشود. (ترکیبی از نان و تخم مرغ با  سس و ادویه مخصوص)

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-

7- باتومی و ساحل فوق العاده دریای سیاه (شاید همان چیزی که دنبالش بوده اید!)

اگر طرفدار ساحلهای سنگی هستید، ساحل باتومی برای شما بسیار جذاب خواهد بود. چیزی که آنرا زیبا میکند ترکیب کوهها و دریاست. شما میتوانید روی آب اسکی کنید، و 2ساعت بعد در ساحل دراز کشیده و آفتاب بگیرید.

باتومی آب و هوایی  نیمه استوایی دارد و هوای آن در زمستان هم بسیار مطبوع است. خود شهر چندین جاذبه معماری دارد. یک خانه سفید برعکس یا خانه نورانی الکساندریا، جالب نیست؟! چندین هتل لوکس، مسیر پیاده روی زیبای ساحل و تعداد زیادی لامپ های رنگارنگ نورانی در سرتاسر شهر. جوانان بسیاری به اینجا می آیند که زمان لذتبخشی را کنار دریا سپری کنند. بهترین جایی که برای آرامش یا تعامل اجتماعی میشود به آنجا رفت.

تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ تور -گرجستان نوروز 97 -

 تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002  -  تور تفلیس - تور لحظه آخری -

 کابانا تراول 88610002 - تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس نوروز 97 - تور تفلیس نوروز ۹۷-

 تور باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور باتومی نوروز 97 -

 تور باتومی نوروز ۹۷-  تور تفلیس + باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

تور تفلیس + باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور تفلیس + باتومی نوروز 97 - تور تفلیس + باتومی نوروز ۹۷- بلیط گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - بلیط گرجستان نوروز 97 -

بلیط گرجستان نوروز ۹۷- بلیط تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - بلیط تفلیس نوروز ۱۳۹۷ -

بلیط تفلیس نوروز 97 - بلیط تفلیس نوروز ۹۷- بلیط باتومی - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

بلیط باتومی نوروز نوروز ۱۳۹۷ - بلیط باتومی نوروز 97 - بلیط باتومی نوروز ۹۷ - قیمت تور گرجستان -

تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 - قیمت تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ - قیمت تور گرجستان نوروز 97 -

 قیمت تور گرجستان تور گرجستان نوروز ۹۷- نرخ تور گرجستان - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

 نرخ تور گرجستان نوروز ۱۳۹۷ -

نرخ تور گرجستان نوروز 97 - نرخ تور گرجستان نوروز ۹۷ - نرخ تور تفلیس - تور لحظه آخری - کابانا تراول 88610002 -

نرخ تور تفلیس نوروز ۱۳۹۷نرخ تور تفلیس نوروز 97 - نرخ تور تفلیس نوروز۹۷- نرخ تور باتومی - تور لحظه آخری -

کابانا تراول 88610002 - نرخ تور باتومی نوروز ۱۳۹۷ - نرخ تور باتومی نوروز 97 - نرخ تور باتومی نوروز۹۷-

تور لحظه آخری گرجستان - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری گرجستان نوروز نوروز ۱۳۹۷ تور

-گرجستان نوروز 97 - تور گرجستان نوروز ۹۷- تور لحظه آخری تفلیس - کابانا تراول 88610002 - تور لحظه آخری

تفلیس نوروز ۱۳۹۷ - تور لحظه آخری نفلیس نوروز 97 - تور لحظه آخری نوروز ۹۷- تور لحظه آخری باتومی -

 کابانا تراول 88610002 -

تور لحظه آخری باتومی نوروز ۱۳۹۷ تور لحظه آخری باتومی نوروز 97 - تور لحظه آخری باتومی نوروز ۹۷-