اخبار

مکان های دیدنی آنتالیا

705  تعداد بازدید  |   11/3/2015 2:55:06 PM

(Condition Monitoring) در تاریخ 94/03/05 با حضور مدیران ارشد فنی و CM در سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد.

(Condition Monitoring)  در تاریخ 94/03/05 با حضور مدیران ارشد فنی و CM در سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد.(Condition Monitoring)  در تاریخ 94/03/05 با حضور مدیران ارشد فنی و CM در سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد.(Condition Monitoring)  در تاریخ 94/03/05 با حضور مدیران ارشد فنی و CM در سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد.(Condition Monitoring)  در تاریخ 94/03/05 با حضور مدیران ارشد فنی و CM در سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد.(Condition Monitoring)  در تاریخ 94/03/05 با حضور مدیران ارشد فنی و CM در سالن کنفرانس شرکت پالایش نفت اصفهان برگزار شد.